Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

fsalogo11

H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Δικαιολογητικά

– Αίτηση για επιθεώρηση του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο.

– Εξουσιοδότηση προς τον μηχανικό.

– Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’) στην οποία να διαφαίνεται ο μοναδικός αριθμός ακινήτου που καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου. Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι ΔΕΝ υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί για δεδομένη χρήση καταστήματος, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας περί αυθαιρέτων χρήσεων, η ισχύς της αντίστοιχης χρήσης ως καταστήματος έχει διάρκεια την οριζόμενη από την εν λόγω Νομοθεσία.

– Βεβαίωση Ιδιώτη Μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’), στην οποία θα αποτυπώνονται, τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων (π.χ. τουαλέτας, αποθήκης, εργαστηρίου κλπ) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα
o Θεωρημένο Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής του Κτιρίου.
o Κάτοψη του Καταστήματος, το οποίο προορίζεται για φαρμακείο, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κύριας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων.
o Τομή του καταστήματος, υπογεγραμμένη από Ιδιώτη Μηχανικό, όπου θα αποτυπώνεται το καθαρό ύψος του.

– Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο για τους ιδιοκτήτες φαρμακοποιούς.

– Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.

Η διαδικασία που ακολουθάται είναι η εξής:

– Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου.

– Αναζήτηση από το οικείο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου.

– Σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικής έκθεσης και λοιπών εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου


Έχουμε συνεργαστεί με δεκάδες φαρμακοποιούς και έχουμε διεκπεραιώσει τις υποθέσεις τους άμεσα και υπεύθυνα.

Εμπιστευθείτε μας και εσείς για την έκδοση άδειας του φαρμακείου σας, είτε πρόκειται για νέο φαρμακείο, είτε εκ μεταφοράς σε νέα διεύθυνση, είτε συστέγαση.

Σοφίας Βέμπο 13, τκ 151 25
Παράδεισος Αμαρουσίου