Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΙΑΤΡΕΙΑ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

pages logos 04

Άδεια λειτουργίας Ιατρείου – Οδοντιατρείου

Ποιους αφορά

Η άδεια λειτουργίας Ιατρείου – Οδοντιατρείου​ αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο (ο χώρος στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη. Το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας)

 • Ιδιωτικό πολυϊατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο (η σύνθεση τουλάχιστον τριών ιατρείων ή και λοιπών εξεταστικών μονάδων ή η σύνθεση τριών τουλάχιστον οδοντιατρείων, που στεγάζονται σε λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση χώρο. Το ιδιωτικό πολυιατρείο ή ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας)

Για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιατρείου και Οδοντιατρείου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΦΕΚ 2302Β / 2014 και να κατατεθεί φάκελος στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας

Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων.

Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.

Χορήγηση βεβαίωσης της αναγγελίας έναρξης

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης της αναγγελίας έναρξης πρέπει να υποβληθεί φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό  Σύλλογο, μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

– Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο.

– Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα. Εκτός εάν από επίσημο έγγραφο αποδείξει ότι το ιατρείο λειτουργούσε πριν την ισχύ του ΠΔ 84/2001.

– Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης Γής).

– Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης, ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 καθώς και του Κτιριοδομικού Κανονισμού όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή XX**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

– Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001.

– Υποβολή επισήμων αντιγράφων (θεωρημένα από δικηγόρο) των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

– Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Εκτός εάν από επίσημο έγγραφο αποδείξει ότι το ιατρείο λειτουργούσε πριν την ισχύ του ΠΔ 84/2001.

– Απόδειξη Ιατρικού ή Οδοντιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

– Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

– Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν μου απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος, με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής.

– Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου.

Όταν η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό ιατρικό συνεταιρισμό, την
αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα εξής:

– Βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ιατρών στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

– Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού.

– Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού στην οποία θα ορίζεται αντικαταστάτης σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού της ίδιας ειδικότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

– Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

Διαδικασία άδειας λειτουργίας Ιατρείου – Οδοντιατρείου

 • Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου.
 • Αναζήτηση από το οικείο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου.
 • Καταγραφή των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου.
 • Σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικών εκθέσεων και λοιπών εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στον Ιατρικό Σύλλογο της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ιατρείου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της έκδοσης άδειας λειτουργίας Ιατρείου – Οδοντιατρείου, είτε πρόκειται για νέα εγκατάσταση, είτε εκ μεταφοράς σε νέα διεύθυνση.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταστημάτων και το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας, εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

Επιχειρήσεις που έχουμε αδειοδοτήσει

 
Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταστημάτων
Έχουμε συνεργαστεί με δεκάδες επιχειρηματίες και έχουμε διεκπεραιώσει τις υποθέσεις τους άμεσα και υπεύθυνα.

Εμπιστευθείτε μας και εσείς για την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα ιατρεία που έχουμε αδειοδοτήσει:

Οφθαλμιατρείο

αδειοδότηση οφθαλμιατρείου επί των οδών Λοκρίδος 1-3 και Λεωφόρος Μεσογείων στο Χαλάνδρι με ιατρό την Τότου Στυλιανή

Ορθοπεδικό ιατρείο

Αρχιτεκτονική μελέτη και αδειοδότηση ορθοπεδικού ιατρείου επί της οδού Θερμοπυλών 4 στο Π.Φάληρο με ιατρό τον Αφένδρα Ανδρέα

Ιατρείο παιδοψυχιατρικής

Αρχιτεκτονική μελέτη και αδειοδότηση ιατρείου παιδοψυχιατρικής επί της οδού Δημοκρίτου 10 στην Αθήνα με ιατρό την Κατσικανδαράκη Ευθυμία

Ιατρείο αγγειοχειρουργικής

Αρχιτεκτονική μελέτη και αδειοδότηση ιατρείου αγγειοχειρουργικής επί της Λεωφόρου Γρ. Λαμπράκη 132 στον Πειραιά με ιατρό τον Γιαννακόπουλο Τριαντάφυλλο

Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη της επιχείρησης σας:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτη διακόσμησης εσωτερικών χώρων
 • Πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της επιχείρησης
 • Αναλυτική οικονομική μελέτη του έργου
 • Κατασκευή και ανακαίνιση του χώρου της επιχείρησης
 • Κατασκευή επίπλων, ειδικών κατασκευών, εξωτερικών όψεων, επιγραφών
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την αδειοδότηση της επιχείρησης σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 6944650684

Σοφίας Βέμπο 13, τκ 151 25
Παράδεισος Αμαρουσίου