Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής

Δικαιολογητικά

– Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. (Το ανωτέρω αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές).

– Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.

– Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.

– Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012).

– Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

– Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

– Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού καθώς και του αντικαταστάτη οπτικού.

– Παράβολο Δημοσίου Ταμείου.

 

Για τη λειτουργία τμήματος φακών επαφής, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος μηχανημάτων εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.– Αντίγραφο άδειας διαθέσεως και εφαρμογής φακών επαφής (όπου απαιτείται).

 

Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.– Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.

– Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. (Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές).

– Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

 

Η διαδικασία που ακολουθάται είναι η εξής:

– Διενέργεια αυτοψίας στην ιδιοκτησία και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου.

– Αναζήτηση από το οικείο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου.

– Σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικής έκθεσης και λοιπών εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

– Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του καταστήματος.


Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος οπτικών σας, είτε πρόκειται για νέο κατάστημα, είτε εκ μεταφοράς σε νέα διεύθυνση.
Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

Δείτε τις επιχειρήσεις που έχουμε αδειοδοτήσει κάνοντας κλικ εδώ